Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding/offerte uitgaande van en op elke overeenkomst aangegaan door LIEKENS VASTGOED & EXPERTISE, met BTW nummer BE0795354765.

1.2. De opdracht van de opdrachtgever geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden van LIEKENS VASTGOED & EXPERTISE; Bijzondere van de voorwaarden van LIEKENS VASTGOED & EXPERTISE afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen; LIEKENS VASTGOED & EXPERTISE aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractanten en/of derden als zulks schriftelijk en nadrukkelijk is overeengekomen;

Artikel 2. Offertes – bestellingen - overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;

2.2. Behoudens andersluidend beding zijn de offertes geldig gedurende één maand vanaf de datum dewelke op de offerte is vermeld; Na deze periode kan de opdrachtgever geen aanspraak meer maken op de vermeldingen van eender welke aard dan ook, dewelke in de offerte vermeld werden;

2.3. Een bestelling is slechts bindend, indien deze schriftelijk aanvaard wordt door LIEKENS VASTGOED & EXPERTISE. Het voorwerp van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk werd bepaald; Meerwerken en/of wijzigingen, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, worden bijkomend gefactureerd.

2.4 Het tijdstip op deze offerte is een inspanningsverbintenis; indien we het plaatsbezoek niet kunnen uitvoeren op het ingeplande tijdstip blijft deze getekende offerte onverminderd geldig als een wettelijke verbintenis tussen de partijen.

2.5 Indien deze offerte via Rocketflow verkregen werd, geeft de ondertekenaar van de offerte door de ondertekening toestemming tot het delen van gegevens m.b.t. het asbestrapport met Rocketflow en partners van Rocketflow met als doel het bekomen van een prijsindicatie voor verwijderingswerken of opvolgwerken naar aanleiding van de asbestinventaris.

2.6 Indien deze offerte een offerte is voor een wettelijke asbestattest bij overdracht (verplicht bij verkoop en schenking, bij akte vanaf 23 november 2022) gaat de klant akkoord met het ondertekenen van het wettelijk verplicht OVAM opdrachtmandaat (al dan niet via een gemandateerd tussenpersoon) voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Artikel 3. Prijzen

3.1. Prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W.; Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de opdrachtgever vallen;

3.2. In de offerteprijs zit reeds vervat het vooronderzoek, de niet-destructieve inspectie ter plaatse, het opmaken van het inventarisrapport of OVAM-attest (bij asbestinventartis in het kader van een verkoop) dat vervolgens digitaal aangeleverd wordt.

3.3. In de offerteprijs zit – ingeval het een OVAM-attest bij overdracht/verkoop betreft - reeds vervat de kost te betalen aan OVAM voor het OVAM-attest (€50) en de kost te betalen per attest aan de certifiërende instelling die namens OVAM kwaliteitscontroles uitvoert op dit type asbestinventarissen.

Artikel 4. Annuleren

4.1. Indien de opdrachtgever de bestelling annuleert, is hij gehouden tot betaling aan LIEKENS VASTGOED & EXPERTISE van het op dat ogenblik reeds gepresteerde werk met daarnaast een minimum van 30% van het nog te factureren saldo van de overeengekomen prijs ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht van Liekens Joep om hogere schadevergoeding en/of de volledige nakoming van de overeenkomst, dan wel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen;

Artikel 5. Betaling

5.1. De facturen zijn betaalbaar te Leuven, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum of contant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen; Indien de factuur niet op vervaldatum is vereffend, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opeisbaar, berekend aan 9% op jaarbasis;

5.2. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde opdrachtgever;

5.3. Indien de factuur op vervaldag onbetaald blijft, zal het saldo worden verhoogd met een schadebeding van 10 %, met een minimum van 125,00 €, zulks onverminderd de intresten zoals vermeld in art. 5.2;

5.4. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van art. 1023 Gerechtelijk Wetboek, doch wel van art. 1226 Burgerlijke Wetboek;

Artikel 6. Leverings- en uitvoeringstermijnen

6.1.Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, worden de uitvoeringstermijnen slechts ter indicatie gegeven en zijn zij geenszins bindend;

6.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren van alle noodzakelijke informatie en alle nodige documenten.

Artikel 7. Exceptie van niet-uitvoering - retentierecht

7.1. LIEKENS VASTGOED & EXPERTISE behoudt zich het recht voor zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling haar prestaties op te schorten in geval van een onbetaald gebleven factuur.

7.2. Liekens Joep behoudt zich een rententierecht voor op de af te leveren rapporten en documentatie, in geval van een onbetaald gebleven factuur;

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. LIEKENS VASTGOED & EXPERTISE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor menselijke schade, bedrijfs- en/of gevolgschade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de door Liekens Joep geleverde prestaties;

8.2. Er wordt geen aansprakelijkheid en/of gehoudenheid aanvaard voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de opdrachtgever en zijn juridische dan wel feitelijke aangestelden, fouten en/of gebreken in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie en documentatie, of enige andere externe oorzaak;

8.3. Iedere aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Liekens Joep is steeds beperkt tot het verzekerde bedrag, zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade;

Artikel 9. Ontbinding

9.1. LIEKENS VASTGOED & EXPERTISE is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige aangetekende kennisgeving aan de opdrachtgever, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt;

9.2. Bij ontbinding van de overeenkomst met toepassing van het eerste lid zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling aan Liekens Joep van het op dat ogenblik reeds gepresteerde werk met daarnaast een minimum van 30% van het nog te factureren saldo van de overeengekomen prijs ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht van Liekens Joep om hogere schadevergoeding en/of de volledige nakoming van de overeenkomst, dan wel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen; ;

Artikel 10. Toepasselijk recht - Bevoegdheid

10.1. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht;

10.2. Voor alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren, bevoegd;

Artikel 11. Uitvoeringsmodaliteiten specifiek aan het OVAM attest bij overdracht/verkoop:

11.1. Voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen dienen volgens het inspectieprotocol van OVAM de nodige staalnames uitgevoerd te worden. Dit gebeurt steeds op een manier zodat het normale gebruik van het gebouw niet in het gedrang komt. Het monsterpunt wordt vervolgens door de asbestdeskundige gefixeerd zodat er geen risico is op blootstelling aan eventueel asbesthoudend materiaal. Indien de opdrachtgever dergelijke staalname niet toelaat, zal dit in het rapport vermeld worden. Liekens Joep kan desgevallend niet verantwoordelijk gesteld worden voor een onvolledige asbestinventaris of het niet uitkeren van een OVAM attest.

11.2. De opdrachtgever dient tijdens de inspectie de nodige begeleiding te voorzien teneinde de toegang tot alle te inspecteren ruimtes/installaties te kunnen verschaffen op een veilige manier. Niet-toegankelijke ruimtes tijdens het inspectiebezoek moeten gerapporteerd worden als een “tijdelijke onderzoeksbeperking” in de databank van OVAM en zijn blokkerend om een asbestattest te kunnen ontvangen.

11.3. Bijkomende inspecties en rapportage-uren omwille van ontoegankelijkheid van deze ruimtes/installaties zijn niet vervat in de offerteprijs. Bijkomende inspecties en rapportage-uren worden verrekend aan 105,00€ incl. BTW per inspectie- of rapportage-uur.

11.4. Indien de bruto inspectieoppervlakte van het te inspecteren gebouw groter is dan de opgegeven oppervlakte bij de offertevraag, zal een supplement aangerekend worden in overeenstemming met de grotere oppervlakte of in overeenstemming met de tabel bijgevoegd bij deze offerte.

11.5. Supplementen worden ter plaatse afgerekend na inspectie.